logo granty ppgr aktualizacja

W związku z komunikatem Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuję, iż aktualizacji uległy zapisy dotyczące osób uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach projektu
Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Do otrzymania wsparcia uprawnieni są:
 
- uczniowie zamieszkujący miejscowość lub gminę  w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej będący krewnymi w linii prostej osób, które pracowały w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR (krewni w linii prostej to: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni), którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Komplet dokumentów (tj. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i oświadczenie o wyborze sprzętu) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Magnuszewie pok. nr 14 (I piętro).
W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR należy dołączyć je do oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wzory dokumentów [ ZIP ]

400 kv plakat budowa magnuszew

Informator dotyczący budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna [ PDF ]

zyczenia den 2021

Grant z PSE LZS Magnuszew www

logo granty ppgr

Wójt Gminy Magnuszew zaprasza do udziału w programie ,,Granty PPGR”, który ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Otrzymane dofinansowane Gmina będzie mogła przeznaczyć na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym programowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Podstawą do ubiegania się przez Gminę Magnuszew o środki finansowe na ten cel jest złożenie oświadczeń przez:

- uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność bądź
- rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.

Oświadczenia mogą składać w/w osoby zamieszkujące miejscowość Trzebień, w której funkcjonował niegdyś zlikwidowany PGR będące krewnymi w linii prostej osób, które pracowały w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości Trzebień (krewni w linii prostej to rodzice, dziadkowie pradziadkowie/opiekunowi prawni).


W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR należy dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Oświadczenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2021 r. Urzędzie Gminy w Magnuszewie pok. nr 14 (I piętro).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 621-70-25 wew. 208.

 

 Wzory dokumetów [ ZIP ]