informujemy:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   -   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  -  do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dotacje będą wypłacane do wysokości dostępnego limitu,  w kwotach nie wyższych niż iloczyn oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni  ustalany jest według stawki  zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia.

 

Więcej informacji oraz wniosek: Zwrot podatku akcyzowego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie Gminy Magnuszew.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

  1. Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Aplikację Suszową od 24 lipca 2023 r. do 15 października 2023 r..Link do Aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/    W aplikacji można zgłaszać uprawy już zebrane z pola. Instrukcja i szczegóły dostępne pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
  2. W przypadku braku zaufania do Aplikacji, bądź nie zgodzenia się z wyliczeniami strat dokonanymi przez Aplikację Suszową, producent rolny może wystąpić do Urzędu Gminy w Magnuszewie o dodatkowe oszacowanie strat przez Komisję. Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie nie późniejszym niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. W związku z powyższym, aby szacowanie Komisji mogło się odbyć, plon nie może zostać zebrany przed szacowaniem Komisji. Wnioski można składać do 15 września 2023 r.
  3. Z szacowania strat przez Komisję zostanie sporządzony Raport, którego dane zostaną wprowadzone do Aplikacji Suszowej, w celu dalszej oceny zgłoszonych strat.
  4. Wniosek i niezbędne załączniki do pobrania w przypadku zgłoszenia wniosku Komisji:

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie złożony do ARiMR.

 

Załącznik nr 1 Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej [ DOCX ] [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 3 sierpnia 2023 r. [ PDF ] - sesja nadzwyczajna