160 rocznica powstania styczniowego

Zaproszenie na obchody Dnia Strażaka 2023

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 5 maja 2023 r. [ PDF ]

Pismem nr WG-I-0111.2.2023.KJK z dnia 25 kwietnia 2023 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kompletny wniosek Rady Gminy Magnuszew o nadanie statusu miejscowości Magnuszew. Przedmiotowe pismo zawiera obszerną opinię Wojewody Mazowieckiego w sprawie, w tym cyt. „Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku przychylam się do jego treści i podzielam argumenty Rady Gminy Magnuszew przemawiające za nadaniem tej miejscowości statusu miasta. Biorąc pod uwagę przede wszystkim wolę społeczności lokalnej zamieszkującej miejscowość Magnuszew, a także fakt, że podjęte w przedmiotowej sprawie uchwały są zgodne z prawem i nie będą w stosunku do nich podejmowane działania w trybie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego stwierdzam, iż zostały spełnione wymagania formalne określone w przywołanym na wstępie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. i opiniuje pozytywnie niniejszy wniosek.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż Gmina Magnuszew otrzymała dodatkowe środki finansowe na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.
W związku z powyższym, wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję przyznającą stypendium szkolne za okres 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. mogą wystąpić do organu o zmianę wydanej decyzji
i wnioskować o przyznanie stypendium na kolejne miesiące roku szkolnego 2022/2023.
Osoby zainteresowane zmianą decyzji, proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, parter, pokój nr 14.

Z uwagi na pilność sprawy prosimy o zgłaszanie się do dnia 12.05.2023 r.