STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAGNUSZEW [ PDF ]

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu [ DOCX ]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew [ DOC ]

 

Szacowanie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych przez Koła Łowieckie:

Zgłoszenie szkody łowieckiej [ PDF ]

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry [ PDF ]

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o składkach KRUS [ ODT ] [ PDF ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości / posiadaniu gospodarstwa [ ODT ] [ PDF ]

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r.: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące do 30.06.2019 r.:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek od nieruchomości [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek rolny [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek leśny [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(6) [ PDF ]

Załącznik do deklaracji DT-1 DT-1A(6) [ PDF ]

 

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów:

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów [ PDF ]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ PDF ]

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [ DOCX ] [ PDF ]

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego [ PDF ]

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej oraz stanie majątkowym w związku z wniesionym wnioskiem o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzeń) [ PDF ]

Wniosek o odroczenie terminu płatności z tytułu podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [ PDF ] [ DOC ]

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego i opłaty za opady komunalne [ PDF ] [ DOC ]

 

Wniosek o odbiór i utylizację produktów zawierających azbest [ PDF ]

 

Wniosek o wydanie decyzji: o warunkach zabudowy / o lokalizacji celu publicznego [ DOC ] [ PDF

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki [ PDF ] [ DOC ]

Wniosek o podział działki [ PDF ] [ DOC ]

Wniosek o rozgraniczenie [ PDF ] [ DOC ]

 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej [ PDF ] [ DOC ]

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MAGNUSZEW [ PDF ]

 

Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016-2023 [ PDF ]