Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
    Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie, ul. Saperów 24, parter, pokój nr 12, do dnia 08 listopada 2022 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

W ostatnim czasie druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie brali udział w kursie doskonalącym ich umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki temu szkoleniu dziesięciu druhów otrzymało tytuł RATOWNIKA. Dodatkowo w ostatnim czasie jednostka została wyposażona w defibrylator AED firmy iPAD. Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy z zewnątrz. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W obecnie trudnych czasach ilość zdarzeń z zakresu ratownictwa medycznego niemalże dorównuje ilości gaszonych przez OSP pożarów. Dlatego ważnym elementem jest doskonalenie umiejętności oraz uzupełnianie sprzętu z tego zakresu. Zakończona realizacja projektu poprawia bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców oraz otwiera nowe możliwości dla Naszych strażaków - powiedział prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie dh Patryk Misiek

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl

 

1 2 3 4 5

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje:

Osoby zainteresowane zakupem węgla z rabatem, orientacyjna cena ok. 2000 zł/ tona, maksymalna ilość to: 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Konieczne jest złożenie deklaracji chęci zakupu węgla które należy dokonać w

Sekretariacie Urzędu Gminy w Magnuszewie do dnia 4 listopada 2022 r.

 

UWAGA: Osoby uprawnione do zakupu to: osoby posiadające piec C.O. na węgiel, otrzymały dodatek węglowy 3 tyś. zł i nie korzystały z rabatowego zakupu węgla w 2022 roku.