W dniu 06.03.2024r. w Radomiu zostały podpisane umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach: Mazowiecki Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” w kwocie 10.000 zł, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 dla sołectw Ostrów i Trzebień w kwocie 30.000zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” w kwocie 226.730zł, Mazowsze dla straży pożarnych, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP: OSP Magnuszew, OSP Wilczkowice Dolne, OSP Rozniszew, OSP Mniszew, OSP Chmielew, OSP Anielin w kwocie 39.905 zł, Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” edycja 2023-2024 w kwocie 500.000 zł. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, a Urząd Miasta i Gminy Magnuszew reprezentował Burmistrz Marek Drapała i Skarbnik Agnieszka Szaraniec.

W roku 2024 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

Nadal obowiązują przepisy:

- Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2023r. poz. 1469),

- Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XLII/260/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XLIII/262/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

 

Opłata wynosi:

- od właścicieli nieruchomości których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca:

- od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191,40 zł/rocznie

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obligatoryjne. W przypadku niewypełniania tego obowiązku, opłata za odpady określana będzie w drodze decyzji administracyjnej, przy zastosowaniu podwyższonej stawki, wynoszącej odpowiednio:

  • 60,00 zł od 1 mieszkańca/ miesięcznie,
  • 574,20 zł/ rocznie od domku letniskowego,

W sytuacji, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, może skorzystać z niższej stawki opłaty tj. pomniejszonej o 1,00 zł/ miesięcznie. Opłata wówczas od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 19,00 zł/miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że pierwsza deklaracja winna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy:

https://www.magnuszew.pl/index.php/gospodarka-odpadami w zakładce gospodarka komunalna oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nie ulegają zmianie. Opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr 12 8002 0004 0100 2033 2001 0191, bądź u sołtysa wsi, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 16 września i 15 listopada.

nie jestes sam

TELEFONY ZAUFANIA

116 123 codziennie 1400-2200

Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.


22 484 88 01 godz. 1500-2000

Poniedziałek, wtorek, piątek – Psycholog
środa – Seksuolog
czwartek – Psychiatra

Fundacja ITAKA- Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA


22 484 88 04 poniedziałek- piątek godz. 1300–2000

Fundację ITAKA- przeznaczony dla osób do 25 r.ż. mających kłopoty w szkole, domu lub pracy, mających problemy w relacjach z ludźmi, nie radzących sobie z codziennością lub czujących, że dzieje się z nimi coś niepokojącego


22 594 91 00 środa, czwartek godz. 1700-1900

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji


22 635 09 54 poniedziałek, środa, czwartek godz. 1700-2000

Telefon Zaufania jest szczególnie adresowany do osób starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Przeciwdziała izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną i doradczą.


600 070 717 czynny 24/7

Fundacja Centrum Praw Kobiet- Skierowany do kobiet doświadczających przemocy


800 120 002 czynny 24/7

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy “Niebieska Linia”


800 120 148 czynny 24/7

„Zatrzymaj przemoc” Anonimowa Policyjna linia specjalna


800 199 990 codziennie 1600-2100 (z wyjątkiem świąt państwowych)

Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” skierowany jest do osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich.


801 889 880 codziennie 1700-2200 (z wyjątkiem świąt państwowych)

Uzależnienia behawioralne- Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich


800 100 100 poniedziałek- piątek 1200–1500

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania


48 6217025 wew. 208 codziennie w godzinach pracy UMiG w Magnuszewie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Magnuszewie

8 lutego 2024 r. swoje trzecie urodziny obchodził Gminny Żłobek "Maguś" w Magnuszewie.
Z tej okazji placówkę odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Magnuszew Marek Drapała wraz z przedstawicielami tutejszego Urzędu.
3 lata działalności żłobka to czas pełen przygód, doświadczeń, uroczystości, uśmiechów i radości dzieci, którym żłobek zapewniał przez ten czas opiekę. To również wielkie wyzwanie dla całej kadry żłobka, która codziennie stara się, by czas spędzony w placówce był dla dzieci bezpieczny, wyjątkowy i wartościowy.
W trakcie spotkania Dyrektor Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie Pani Agnieszka Nowak przypomniała o staraniach czynionych przez władze gminy, które doprowadziły do powstania pierwszej na terenie gminy placówki tego typu oraz złożyła podziękowania pracownikom żłobka oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Magnuszew Panu Markowi Drapale za codzienną troskę o sprawne funkcjonowanie placówki, za wsparcie kadry oraz wszystkie działania mające na zapewnienie warunków do sprawowania opieki nad dziećmi na najwyższym poziomie. Dodatkowo Burmistrz Gminy otrzymał pamiątkowy dyplom i tytuł Przyjaciela Żłobka ,,Maguś”.
Dyrektor Żłobka słowa podziękowania skierowała także do rodziców: za zaufanie jakim obdarzają placówkę, owocną współpracę, a także za uwagi dzięki którym żłobek może dokonywać zmian na lepsze.
Tego dnia również ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Magnuszew nie zabrakło życzeń i wyrazów wdzięczności dla pracowników żłobka za życzliwość, zaangażowanie, empatię oraz za wsparcie w organizację pracy placówki.
Na koniec spotkania przyszedł czas na prezenty, urodzinowy tort oraz wesołe zabawy z dziećmi.
Gminny Żłobek "Maguś" w Magnuszewie zapewnia opiekę 32 dzieciom od 1 roku życia.
Wychodząc naprzeciw rosnącemu na terenie naszej gminy zapotrzebowaniu na miejsca opieki żłobek ,,Maguś” zostanie rozbudowany o kolejne 16 miejsc. Będzie to możliwe m.in. dzięki przyznanemu Gminie Magnuszew dofinansowaniu z programu ,,MALUCH+” edycja 2023-2029 na utworzenie nowych miejsc opieki oraz na bieżące funkcjonowanie placówki.

Zdjęcie 5

Relacja z 3 urodzin Gminnego Żłobka ,,Maguś” w Magnuszewie: https://magus.magnuszew.edu.pl/?page_id=1039