Informuję o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Magnuszew.

W związku z granicznym terminem dla Gminy na złożenie wniosku  ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. 17 marca 2023 r. ustalam termin na złożenie wniosku dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego - do dnia 13 marca 2023 r. wnioski można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 15.30 bądź przesłać na adres Urzędu Gminy. W załączeniu formularz wniosku [ PDF ].

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 27 lutego 2023 r. [ PDF ]

informujemy:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      3 - 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

      2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ PDF ]

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ [ DOCX ]

Więcej informacji: Zwrot podatku akcyzowego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)