ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 23 lutego 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 27 lutego 2023 r. [ PDF ]

Przedkładam do konsultacji projekt Uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa, ustalając nowe brzmienie treści § 5 ust. 3
,, 3. Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 5 lat”.
w miejsce dotychczasowego
„3. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej trwa 4 lata, licząc od daty ich wyboru.”
Proszę o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu Uchwały w terminie od dnia 16.02.2023 r. do dnia 27.02.2023 r. do godz. 14.00 – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.
Projekt Uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa [ PDF ]

Gmina Magnuszew od dnia 04.01.2023 r. prowadzi czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Podczas tychże czynności zauważono liczne nieprawidłowości m.in.

  1. Budynki posiadają własne ujęcia wody, które są nieopomiarowane, ścieki zaś wprowadzane są do gminnej sieci kanalizacyjnej. W wielu przypadkach podczas używania własnego hydroforu zawór na sieci gminnej pozostaje zakręcony.
  2. Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji gminnej.
  3. Uszkodzone, zerwane plomby na urządzeniach pomiarowych lub całkowity ich brak.
  4. Nieruchomości posiadające nielegalne przyłącza do sieci wodnokanalizacyjnej, tj. odprowadzanie ścieków oraz pobór wody bez zawartej umowy z zarządcą sieci.

Ponadto podczas odczytu wodomierzy stwierdzono, że w niektórych przypadkach rozliczenie ryczałtowe zużycia wody jest nieadekwatne do ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Pojawiają się problemy z wejściem na posesję w celu dokonania odczytu wodomierzy, co jest nie zgodne  z zasadami zawartymi w umowie dotyczącej zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. Właściciele zbiorników bezodpływowych nie posiadają dokumentu potwierdzającego ich opróżniania. Nieruchomości spełniające  warunki do podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej nie są wyposażone w przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym wyznacza się termin usunięcia nieprawidłowości w terminie niezwłocznym, jednak nie później niż do dnia 31.03.2023 r.

Wskazuje się sposób usunięcia nieprawidłowości jak niżej:

  1. Właściciele nieruchomości posiadających własne czynne ujęcia wody zobowiązani są do ich opomiarowania tj. montażu wodomierza wraz z podlicznikiem, jeżeli woda będzie również pobierana na cele niezwiązane z produkcją ścieków.
  2. Natychmiastowe odłączenie systemu odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji zbiorczej.
  3. Zgłoszenie do Urzędu Gminy w Magnuszewie konieczności zaplombowania urządzenia pomiarowego.
  4. Legalizacja przyłącza wodnokanalizacyjnego zgodnie z Regulaminem dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Magnuszewie Nr XXXVII/243/21 z dnia 23 września 2021 r.

W związku z koniecznością rozwiązania umów dotyczących rozliczania ryczałtowego za pobór wody i odprowadzanie ścieków, właściciele nieruchomości zobowiązani są do opomiarowania przyłącza po wcześniejszym zgłoszeniu powyższej czynności do Urzędu Gminy w Magnuszewie. Przypomina się, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków właściciel zbiornika bezodpływowego zobowiązany jest do jego opróżniania nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, oraz posiadania dokumentu potwierdzającego wykonanie tego obowiązku za okres 3 lat (należy mieć na uwadze średnie zużycie wody przez mieszkańca, przekładające się ilość odprowadzanych ścieków).

Nieruchomości zwolnione z obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej to takie, które posiadają przydomową oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te muszą ponadto spełniać wymagania określone w przepisach. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego. W związku z powyższym właściciele nieruchomości mających możliwość podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej winni zgłosić się do Urzędu Gminy w Magnuszewie w celu uzyskania warunków technicznych przyłącza.

W związku z nałożonym na Gminę ustawowym obowiązkiem prowadzenia kontroli w zakresie zanieczyszczania środowiska, w tym wód, prosimy o realizację powyższych zaleceń we wskazanym terminie.

Od miesiąca kwietnia planuje się prowadzenie kontroli, których skutkiem może być nakładanie kar finansowych. Prosimy więc o zrozumienie i współpracę w tym zakresie.

Wójt Gminy Magnuszew

/-/ Marek Drapała