Wójt Gminy Magnuszew informuje, że zgodnie z decyzją Rady Gminy Magnuszew wszystkie podatki w roku 2022 pozostają na dotychczasowym poziomie.

Nie uległy zmianie:

 • cena żyta dla celów podatku rolnego,
 • stawki podatku od nieruchomości (od gruntów i budynków),
 • stawki podatku od środków transportowych,

Wzory deklaracji i informacji podatkowej nie zmieniły się.

Terminy płatności podatków w roku 2022:

 • do 15 marca lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – za I kwartał,
 • do 16 maja – za II kwartał (z uwagi na to, że 15 maja przypada w niedzielę),
 • do 15 września – za III kwartał,
 • do 15 listopada – za IV kwartał,

Podatek należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006 lub u sołtysa wsi. 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, są obowiązani do złożenia w terminie do końca stycznia bieżącego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. oraz dokonania stosownej opłaty. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynosi:

A. napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo:

 • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2021 wynosi do 37 500 zł – uiszcza się opłatę podstawową w wysokości  525 zł;
 • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2021 przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości  sprzedaży.

B. napoje powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):

 • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2021 wynosi do 37 500 zł – uiszcza się opłatę podstawową wysokości 525 zł;
 • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2021 przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży.

C. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu:

 • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2021 wynosi do 77 000 zł  – uiszcza się opłatę podstawową wysokości  2100 zł;
 • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2021 przekracza 77 000 zł  – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości  sprzedaży.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021  są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2022 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 rok  mogą wnosić opłatę jednorazowo za cały rok korzystania z zezwolenia w terminie do 31 stycznia 2022 r. lub w trzech  równych  ratach  w terminach do 31 stycznia,  31 maja i 30 września 2022 r.

Wpłaty należy dokonywać:  na rachunek Urzędu Gminy w Magnuszewie Bank Spółdzielczy o/Magnuszew 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006 w tytule wpłaty należy podać adres placówki  wraz  z dopiskiem: "opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych".

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2022 roku  wnoszą opłatę jednorazowo w terminie do końca 31 stycznia 2022 r.  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca:

 • w terminie do 31 stycznia 2022 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% rocznej opłaty podstawowej,
 • nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia, uiszczonej w ratach i w terminach do 31 stycznia,  31 maja i 30 września 2022 r.  lub jednorazowo  w terminie do 31 stycznia  2022 r., lub  nie wniesie  w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30% opłaty należnej za cały rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Magnuszewie, pod nr. tel. 48 6217105 w. 226

Załączniki:

OŚWIADCZENIE [ ODT ]
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ ODT ]

Zarządzenie Nr 4/2022
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Maguś" w Magnuszewie

Kwestionariusz osobowy [ DOC ] [ PDF ]

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone jest ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) i Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew z dnia 5 stycznia 2022 r. zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom gminy realizować będzie GOPS w Magnuszewie.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy oraz poniżej.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego [ DOCX ]

Adres skrytki ePuap GOPS: /gopsmagnuszew/SkrytkaESP