Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz 1439) Wójt Gminy Magnuszew zawiadamia, że Rada Gminy Magnuszew Uchwałą nr XXVIII/171/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dokonała zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od miesiąca stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 25 zł/miesiąc od gospodarstwa jednoosobowego (bez zmian),
  • 60 zł/miesiąc od gospodarstwa wieloosobowego (dotychczas 53 zł),
  • 169 zł/rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (bez zmian).

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty liczona jest w wysokości trzykrotnej stawki opłaty i wynosi odpowiednio 75 zł, 180 zł i 507 zł. Wysokość opłaty podwyższonej określa Wójt w drodze decyzji za okres w którym nie wypełniono obowiązku segregacji.

W sytuacji, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, może skorzystać z niższej stawki opłaty tj. pomniejszonej o 1 zł miesięcznie. Opłata wówczas wynosić będzie miesięcznie 24 zł lub 59 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy wyżej podanej, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, otrzyma Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punku Selektywnego Zbierani Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady musza zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

Nowy wzór deklaracji określony został uchwała nr XXVIII/172/20 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 listopada 2020 r., który dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie, pok. nr 11 oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce - Gospodarka odpadami.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr 12 8002 0004 0100 2033 2001 0191, bądź u sołtysa, w terminach do:

  • 15 marca za I kwartał
  • 17 maja za II kwartał (z uwagi na to, że 15 maja przypada w sobotę)
  • 15 września za III kwartał
  • 15 listopada za IV kwartał

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty wg. stawki obowiązującej w 2020 r., należy dokonać dopłaty do wysokości nowo ustalonej stawki opłaty.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Magnuszew - 4 marca 2021 r. [ PDF ]

6MBOT0221

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu informuje o prowadzonej rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej stanowią realną siłę i wsparcie dla lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych. Terytorialność oznacza gotowość do obrony i wpierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów, zgodnie z mottem "Zawsze gotowi, Zawsze blisko".

Więcej informacji o zasadach rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej WKU w Radomiu - https://wkuradom.wp.mil.pl/ oraz pod nr telefonu 261-511-075 oraz 261-511-077.

 rpopz2020 logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2020.

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
Czynnikiem warunkującym zakwalifikowanie do Programu jest spełnienie kryterium dochodowego:

  • 1 542,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew (parter, pokój nr 12). Skierowania wystawiane są na podstawie oświadczeń o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie oświadczenia. Oświadczenia składane są przez osoby kwalifikowane do przyznania pomocy żywnościowej.

Wydawanie żywności będzie realizowane na terenie gminy Magnuszew – Mniszew 18.

Informacje o terminach wydawania żywności będą dostępne w siedzibie GOPS w Magnuszewie, a także na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Magnuszewie.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 25 lutego 2021 r. [ PDF ]