Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.