Uprzejmie informuję,

że Gmina Magnuszew przystąpiła do preferencyjnego zakupu paliwa stałego i w związku z tym, w ślad za złożonymi deklaracjami zakupu palia stałego przez gospodarstwa domowe, Urząd Gminy rozpoczął przyjmowanie wniosków, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy gminy zainteresowani zakupem opału i spełniający warunki do przyznania dodatku węglowego winni niezwłocznie złożyć wniosek, wg. poniżej określonego wzoru.

Zakupu paliwa stałego po preferencyjnej tj. w cenie maks. 2 000 zł za 1 tonę będzie można dokonać w ilości:

  • do 1500 kg w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • do 1500 kg w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek złożyć można osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 2 (na parterze), przesłać droga pocztową na adres Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ESP EPUAP /ewm4052jay/SkrytkaESP

 Wójt Gminy Magnuszew

/-/ Marek Drapała

 Wzór wniosku [ PDF ]

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 09.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 10 listopada 2022 r. [ PDF ] - sesja nadzwyczajna