Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie – dobudowa skrzydła
dofinansowanie 450.425,17 zł, całkowita wartość inwestycji 1.023.572,63 zł.

Budowa Żłobka Gminnego w Magnuszewie
dofinansowanie 244.336,00 zł, całkowita wartość inwestycji 1.489.928,10 zł.

Przebudowa drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów
dofinansowanie 323.791,66 zł, całkowita wartość inwestycji 751.613,64 zł.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

112 - jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Instrukcja korzystania z numeru 112 - http://www.112.gov.pl/

Zachowane pozostają numery:

997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe

Szanowni Państwo,

Interesanci Urzędu Gminy w Magnuszewie

Od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Gminy w Magnuszewie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Magnuszewie z siedzibą w Magnuszewie, ul. Saperów 24, reprezentowany przez Wójta Gminy Magnuszew. Adres siedziby: Urząd Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, tel. 486217105, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W Urzędzie Gminy w Magnuszewie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Wachnik. Kontakt z IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

Art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Art. 9 ust. 2 lit g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  2. Państwa dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm).
  3. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
  5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stosowne klauzule zamieszczone zostają w BIP Urzędu Gminy w Magnuszewie pod adresem: http://www.ugmagnuszew.bip.org.pl/index/index/id/316

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu [ DOCX ]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew [ DOC ]

 

Szacowanie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych przez Koła Łowieckie:

Informacja dla rolników [ PDF ]

Zgłoszenie szkody łowieckiej [ PDF ]

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry [ PDF ]

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o składkach KRUS [ ODT ] [ PDF ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości / posiadaniu gospodarstwa [ ODT ] [ PDF ]

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r.: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące do 30.06.2019 r.:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek od nieruchomości [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek rolny [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek leśny [ DOCX ] [ PDF ]

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(6) [ PDF ]

Załącznik do deklaracji DT-1 DT-1A(6) [ PDF ]

 

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów:

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów [ PDF ]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ PDF ]

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [ DOCX ] [ PDF ]

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego [ PDF ]

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej oraz stanie majątkowym w związku z wniesionym wnioskiem o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzeń) [ PDF ]

Wniosek o odroczenie terminu płatności z tytułu podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [ PDF ] [ DOC ]

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego i opłaty za opady komunalne [ PDF ] [ DOC ]

 

Wniosek o odbiór i utylizację produktów zawierających azbest [ PDF ]

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy [ PDF ] [ DOC ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki [ PDF ] [ DOC ]

Wniosek o podział działki [ PDF ] [ DOC ]

Wniosek o rozgraniczenie [ PDF ] [ DOC ]

 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej [ PDF ] [ DOC ]

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MAGNUSZEW [ PDF ]

 

Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016-2023 [ PDF ]