OZE

Gmina Magnuszew w dniu 20 grudnia 2019 r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Mazowieckiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.:

„Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Magnuszew poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych. Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły na biomasę, gazowe, zagazowujące drewno, olejowe oraz powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Będzie to 83 instalacje (59 kotłów na biomasę, 7 kotłów gazowych, 6 kotłów olejowy, 4 kotłów zgazowujących drewno, 2 powietrzne pompy ciepła, 5 gruntowych pomp ciepła, 37 instalacji fotowoltaicznych).

Działanie ma na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz redukcję emisji CO2 i PM1o do atmosfery.

Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do Gminy.

Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO WM 2014-2020. Projekt pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększone zostanie lokalne bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostaw energii. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2. Realizacja Projektu pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej (projekt jest ujęty w PGN obowiązującym na terenie Gminy Magnuszew). Projekt przewiduje redukcję emisji CO2 o 774,05 Mg CO2.

Całkowita wartość projektu: 2 021 569,80PLN

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 493 112,00 PLN

Zakończenie projektu: 30.12.2021r.


 

Informujemy, że zgodnie z Oświadczeniem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr MJWPU.WWR-3.420-B385/18 z dnia 31.12.2021 (wpływ do Urzędu Gminy 12.01.2022 r.), Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew” – została rozwiązana.

W związku z tym, Umowy Uczestnictwa w Projekcie i Użyczenia Części Nieruchomości, również zostają rozwiązane.