OZE

Gmina Magnuszew w dniu 20 grudnia 2019 r. podpisała umowę, z Zarządem Województwa Mazowieckiego – „Instytucja Zarządzająca RPO WM”, o dofinansowanie projektu pn.:

„Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Magnuszew poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych. Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe) na automatyczne kotły na biomasę, gazowe, zagazowujące drewno, olejowe oraz powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Będzie to 83 instalacje (59 kotłów na biomasę, 7 kotłów gazowych, 6 kotłów olejowy, 4 kotłów zgazowujących drewno, 2 powietrzne pompy ciepła, 5 gruntowych pomp ciepła, 37 instalacji fotowoltaicznych).

Działanie ma na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz redukcję emisji CO2 i PM1o do atmosfery.

Miejscem realizacji projektu będą miejscowości należące do Gminy.

Projekt wpisuje się w założenia SZOOP RPO WM 2014-2020. Projekt pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększone zostanie lokalne bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostaw energii. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2. Realizacja Projektu pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej (projekt jest ujęty w PGN obowiązującym na terenie Gminy Magnuszew). Projekt przewiduje redukcję emisji CO2 o 774,05 Mg CO2.

Całkowita wartość projektu: 2 021 569,80PLN

Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 493 112,00 PLN

Zakończenie projektu: 30.12.2021r.

Gmina Magnuszew realizuje projekt „Nowoczesna Cyfrowa Gmina”, na podstawie umowy nr WND-POWR.02.18.00-00-0037/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PARTNER WIODĄCY: SOFTRONIC Sp. z o. o.

PARTNERZY: Gmina Biesiekierz, Gmina Krokowa, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk, Gmina Świeszyno.

Cel Projektu: Wzrost jakości świadczonych usług w Jednostkach Samorządu Terytorialnego poprzez zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w zakresie opłat lokalnych, wdrożenie e-usług w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania nieruchomościami, w tym w zakresie zarządzania lokalami użytkowymi oraz podniesienie kompetencji pracowników Gmin-Partnerów Projektu poprzez szkolenia. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2021r.

ADRES PORTALU: www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie budynku strażnicy oraz budowa altany rekreacyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Anielinie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dofinansowanego ze środków własnych Województwa Mazowieckiego„ zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1006/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Projekt obejmował:

- zakup 80 krzeseł, które stanowią uzupełnienie wyposażenia strażnicy OSP

- zakup chłodziarki podwójnej dwudrzwiowej, która stanowi uzupełnienie bazy kuchennej

- wykonanie altany rekreacyjnej przed budynkiem strażnicy OSP, która stanowi miejsce wypoczynku

Realizacja projektu została przeprowadzona w okresie  od 1.08.2020 r. do 30.09.2020 r., z którego będzie korzystać społeczność lokalna.