Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie budynku strażnicy oraz budowa altany rekreacyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Anielinie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dofinansowanego ze środków własnych Województwa Mazowieckiego„ zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1006/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Projekt obejmował:

- zakup 80 krzeseł, które stanowią uzupełnienie wyposażenia strażnicy OSP

- zakup chłodziarki podwójnej dwudrzwiowej, która stanowi uzupełnienie bazy kuchennej

- wykonanie altany rekreacyjnej przed budynkiem strażnicy OSP, która stanowi miejsce wypoczynku

Realizacja projektu została przeprowadzona w okresie  od 1.08.2020 r. do 30.09.2020 r., z którego będzie korzystać społeczność lokalna.

     

 

 

Gmina Magnuszew realizuje projekt „Nowoczesna Cyfrowa Gmina”, na podstawie umowy nr WND-POWR.02.18.00-00-0037/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PARTNER WIODĄCY: SOFTRONIC Sp. z o. o.

PARTNERZY: Gmina Biesiekierz, Gmina Krokowa, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk, Gmina Świeszyno.

Cel Projektu: Wzrost jakości świadczonych usług w Jednostkach Samorządu Terytorialnego poprzez zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w zakresie opłat lokalnych, wdrożenie e-usług w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania nieruchomościami, w tym w zakresie zarządzania lokalami użytkowymi oraz podniesienie kompetencji pracowników Gmin-Partnerów Projektu poprzez szkolenia. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2021r.

ADRES PORTALU: www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.