Magnuszew, dnia 2 listopada 2020 r.

RG.0012.77A.20

INFOMACJA

Z uwagi na stan epidemii, planowane posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 03.11.2020 r.  zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym.

Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 3 listopada 2020 r. [ PDF ]

Wójt Gminy Magnuszew informuje, iż Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Magnuszew.
Rolnicy, którzy zgłosili gotowość udziału w programie będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące z produkcji rolniczej do punktu odbioru - PSZOK przy ul Partyzantów w Magnuszewie.

Zbiórka rozpocznie się od 28 października 2020 roku.

W związku z powyższym prosimy wszystkich rolników którzy zadeklarowali chęć udziału w programie o spakowanie w oddzielne paczki folii, siatki, sznurka i opakowań big-bag i dostarczenie własnym transportem do punktu odbioru PSZOK przy ul. Partyzantów w Magnuszewie.

 

Odbiór będzie się odbywał zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem w godzinach od godziny 8:00 do 13:00.

28.10.2020

Bożówka, Dębowola, Basinów, Przydworzyce, Kłoda, Ostrów, Trzebień, Wilczowola, Tyborów, Wola Magnuszewska.

 

29.10.2020

Magnuszew, Kurki, Latków, Przewóz Tarnowski, Przewóz Stary, Wólka Tarnowska, Grzybów n/jeziorem.

 

03.11.2020

Grzybów n/szosą Warszawską, Wilczkowice Dolne, Kępa Skórecka, Chmielew, Gruszczyn Rękowice, Mniszew.

 

05.11.2020

Grzybów n/szosą Warecką, Aleksandrów, Osiemborów, Urszulin, Anielin, Boguszków, Rozniszew, Zagroby, Kolonia Rozniszew, Żelazna Stara, Żelazna Nowa.

UWAGA!
Odpady przekazywane do punktu zbierania odpadów muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości. Odpady powinny być posegregowane według kategorii:
• oddzielnie sznurek/siatka
• oddzielnie folia z balotów po sianokiszonce
• oddzielnie folia pryzmowa czarna, czarno biała itp.
• oddzielnie worki po nawozach małe
• oddzielnie worki po nawozach / paszy typu Big Bag
Odpady nie mogą być w postaci luźnej, prosimy o zapakowanie ich w Big Bagi, dostarczenie ich w postaci zwartej (np. owinięte sznurkiem) umożliwiającej ich zważenie na wadze przenośnej. Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

 

Wójt Gminy Magnuszew
Marek Drapała