W roku 2024 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

Nadal obowiązują przepisy:

- Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2023r. poz. 1469),

- Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XLII/260/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XLIII/262/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

 

Opłata wynosi:

- od właścicieli nieruchomości których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca:

- od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191,40 zł/rocznie

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obligatoryjne. W przypadku niewypełniania tego obowiązku, opłata za odpady określana będzie w drodze decyzji administracyjnej, przy zastosowaniu podwyższonej stawki, wynoszącej odpowiednio:

  • 60,00 zł od 1 mieszkańca/ miesięcznie,
  • 574,20 zł/ rocznie od domku letniskowego,

W sytuacji, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, może skorzystać z niższej stawki opłaty tj. pomniejszonej o 1,00 zł/ miesięcznie. Opłata wówczas od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 19,00 zł/miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że pierwsza deklaracja winna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy:

https://www.magnuszew.pl/index.php/gospodarka-odpadami w zakładce gospodarka komunalna oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nie ulegają zmianie. Opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr 12 8002 0004 0100 2033 2001 0191, bądź u sołtysa wsi, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 16 września i 15 listopada.