popz2023

1. Informacje ogólne

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

2. Kryteria kwalifikowalności

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

- 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednej z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

3. Terminy kwalifikowania oraz dystrybucji żywności

Skierowania do udziału w FE PŻ Podprogram 2023 dla mieszkańców gminy Magnuszew, wydawane będą w GOPS w Magnuszewie w terminie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Dystrybucja żywności w ramach FE PŻ Podprogram 2023, realizowana będzie przez GOPS w Magnuszewie zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów‑organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

4. Informacje dodatkowe

Dla osób zainteresowanych szczegółami Programu zamieszczamy poniżej bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)