Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 21.11.2023 r. do dnia 05.12.2023 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.