zal 1 tablica gosp wodno sciek

Gmina Magnuszew zawarła Aneks Nr 2 do Umowy Dotacji nr 00167-65150-um0700262/19 z budżetu Województwa Mazowieckiego dla operacji pn ." Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Magnuszew". Realizacja powyższej operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest wsparcie rozwoju gospodarczego Gminy Magnuszew oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Magnuszew oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Magnuszew poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe.

Aneks nr 2 dotyczy terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Gmina otrzyma dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w wysokości: 1 568 737 zł ( jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych zero groszy) tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.