W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U z 2023 poz. 1073).

Świadczenie to przysługuje osobie, która spełnia łącznie warunki:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat,
  • osiągnęła wiek:
  • 60 lat – w przypadku kobiet
  • 65 lat – w przypadku mężczyzn

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie przyznawane i wypłacane będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na wniosek osoby uprawnionej.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie Wójta Gminy, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa oraz oświadczenie Wnioskodawcy o niekaraniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Do pobrania:

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa [ PDF ]

Ustawa  dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U z 2023 r. poz. 1073) [ PDF ]

Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o przyznanie  świadczeni pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U z 2023 r. poz. 1238) [ PDF ]