PODATKI

Wójt Gminy Magnuszew informuje:

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Magnuszew podatki w roku 2023 uległy zmianie i wynosić będą odpowiednio:

- podatek rolny – zgodnie z Uchwałą  nr LIV/311/22 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2022 roku – 132,50 zł/ha od gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych i 265,00 zł/ha od gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych

- podatek od nieruchomości – zgodnie z Uchwałą  nr LIV/312/22 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2022 roku:

-  od gruntów:

 • pozostałych – 0,47 zł/m²,
 • związanych z prowadzenie działalności gospodarczej - 0,85 zł/m²,

- od budynków:

 • pozostałych (do budynków pozostałych zalicza się budynki letniskowe) - 8,10 zł/m² powierzchni użytkowej,
 • gospodarczych nie związanych z działalnością rolniczą - 6,78 zł/m² powierzchni użytkowej,
 • związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,00 zł/m² powierzchni użytkowej,
 • mieszkalnych 0,77 zł/m² powierzchni użytkowej,

- zwolnione od podatku zostają:

 • budynki mieszkalne wykorzystywane wyłącznie do całorocznego zamieszkiwania,
 • gruntu zajęte pod drogi niepubliczne ogólnie dostępne.

- podatek leśny – zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 – 71,0996 zł/ha,

- podatek od środków transportowych – zgodnie z Uchwałą  nr LIV/313/22 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2022 roku – stawki zamieszczone na BIP Urzędu Gminy.

Wzory deklaracji i informacji podatkowej nie ulegają zmianie.

Terminy płatności podatków w roku 2023, pozostają bez zmian tj:

 • do 15 marca lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – za I kwartał,
 • do 16 maja – za II kwartał,
 • do 15 września – za III kwartał,
 • do 15 listopada – za IV kwartał,

Podatek należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Magnuszew

nr 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006

 lub u sołtysa wsi. 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPODAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Magnuszew, informuje, że:

w roku 2023 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

Nadal obowiązują przepisy:

- Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2022r. poz. 2519),

- Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XLII/260/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XLIII/262/21 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Opłata wynosi:

- od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej

20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca:

- od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191,40 zł/rocznie

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obligatoryjne. W przypadku niewypełniania tego obowiązku, opłata za odpady określana będzie w drodze decyzji administracyjnej, przy zastosowaniu podwyższonej stawki, wynoszącej odpowiednio:

- 60,00 zł od 1 mieszkańca/ miesięcznie,

- 574,20 zł/ rocznie od domku letniskowego,

W sytuacji, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, może skorzystać z niższej stawki opłaty tj. pomniejszonej o 1,00 zł/ miesięcznie. Opłata wówczas od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 19,00 zł/miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że:

- dane zawarte w złożonej deklaracji obowiązują do czasu ich zmiany,

- pierwsza deklaracja winna być złożona w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy:

https://www.magnuszew.pl/index.php/gospodarka-odpadami w zakładce gospodarka komunalna oraz w siedzibie Urzędu Gminy ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nie ulegają zmianie. Opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Magnuszew nr  
12 8002 0004 0100 2033 2001 0191, bądź u sołtysa wsi, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

                                                                                 

                                                                                                          Wójt Gminy Magnuszew