Informuję o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Magnuszew.

W związku z granicznym terminem dla Gminy na złożenie wniosku  ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. 17 marca 2023 r. ustalam termin na złożenie wniosku dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego - do dnia 13 marca 2023 r. wnioski można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 15.30 bądź przesłać na adres Urzędu Gminy. W załączeniu formularz wniosku [ PDF ].