Tel. kontaktowy Alarmowy 664 499 608. Osoba przyjmująca zgłoszenia Pani Katarzyna Balcerzak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina realizuje zadania w zakresie:

  • poboru, uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Magnuszew;
  • odbioru i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Magnuszew;
  • realizacji zadań związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych;
  • utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • Stacji Uzdatniania Wody oraz obiektów przepompowni ścieków;

Gmina posiada 2 staje uzdatniania wody

  • stacja uzdatniania wody w Mniszewie
  • stacja uzdatniania wody w Magnuszewie

Na terenie Gminy Magnuszew funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków

  • oczyszczalnia ścieków w Magnuszewie
  • oczyszczalnia ścieków w Boguszkowie
  • oczyszczalnia ścieków w Mniszewie

Uchwała Nr XXXVII/243/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002028

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Magnuszew.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych sprawuje Wójt Gminy Magnuszew.

Poniżej wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców na terenie Gminy Magnuszew:

Gmina Magnuszew realizuje odbiór nieczystości płynnych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia należy dokonywać dzwoniąc na numer 48 621 70 02 wew. 212 lub 664 499 608

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na trzy miesiące.