Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie budynku strażnicy oraz budowa altany rekreacyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Anielinie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dofinansowanego ze środków własnych Województwa Mazowieckiego„ zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1006/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Projekt obejmował:

- zakup 80 krzeseł, które stanowią uzupełnienie wyposażenia strażnicy OSP

- zakup chłodziarki podwójnej dwudrzwiowej, która stanowi uzupełnienie bazy kuchennej

- wykonanie altany rekreacyjnej przed budynkiem strażnicy OSP, która stanowi miejsce wypoczynku

Realizacja projektu została przeprowadzona w okresie  od 1.08.2020 r. do 30.09.2020 r., z którego będzie korzystać społeczność lokalna.

Gmina Magnuszew realizuje projekt pn. ,,Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół na terenie gminy Magnuszew. Będą oni mogli skorzystać z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających. Poza tym do szkolnych pracowni przedmiotowych zakupione zostanie doposażenie oraz pomoce naukowe.
W placówkach powstaną zaplecza do nauczania metodą eksperymentu, a dzięki doposażeniu pracowni zwiększy się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu dla 41 nauczycieli zaplanowane zostały szkolenia m.in.: z posługiwania się technikami komputerowymi, wykorzystania metod eksperymentu w nauczaniu, metod zapamiętywania, koncentracji i efektywnego uczenia się.

Wartość całego projektu to 1 527 814,80 zł w tym dofinansowanie z UE- 1 222 251,84 zł, a jego realizacja zaplanowana została do dnia 28-02-2022 r.

We wszystkich szkołach rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie, która potrwa do 5 października 2020 r. Szczegółowych informacji dot. udziału w projekcie udzielają dyrektorzy szkół oraz koordynator projektu w Urzędzie Gminy w Magnuszewie 48 621-70-25 wew. 208. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są szkołach, w biurze projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Magnuszew w pok. nr 14 (I piętro) lub na stronie internetowej gminy www.magnuszew.pl. W przypadku pobierania dokumentów ze strony internetowej należy pamiętać o wydruku w wersji w kolorze.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa [ DOC ]
Formularz rekrutacyjny [ DOC ]
Deklaracja udziału w projekcie UCZEŃ [ DOC ]
Deklaracja udziału w projekcie NAUCZYCIEL [ DOCX ]
Oświadczenia uczestnika projektu [ DOCX ]

Gmina Magnuszew realizuje projekt „Nowoczesna Cyfrowa Gmina”, na podstawie umowy nr WND-POWR.02.18.00-00-0037/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PARTNER WIODĄCY: SOFTRONIC Sp. z o. o.

PARTNERZY: Gmina Biesiekierz, Gmina Krokowa, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk, Gmina Świeszyno.

Cel Projektu: Wzrost jakości świadczonych usług w Jednostkach Samorządu Terytorialnego poprzez zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w zakresie opłat lokalnych, wdrożenie e-usług w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania nieruchomościami, w tym w zakresie zarządzania lokalami użytkowymi oraz podniesienie kompetencji pracowników Gmin-Partnerów Projektu poprzez szkolenia. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2021r.

ADRES PORTALU: www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.