Gmina Magnuszew realizuje projekt „Nowoczesna Cyfrowa Gmina”, na podstawie umowy nr WND-POWR.02.18.00-00-0037/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PARTNER WIODĄCY: SOFTRONIC Sp. z o. o.

PARTNERZY: Gmina Biesiekierz, Gmina Krokowa, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk, Gmina Świeszyno.

Cel Projektu: Wzrost jakości świadczonych usług w Jednostkach Samorządu Terytorialnego poprzez zwiększenie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w zakresie opłat lokalnych, wdrożenie e-usług w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania nieruchomościami, w tym w zakresie zarządzania lokalami użytkowymi oraz podniesienie kompetencji pracowników Gmin-Partnerów Projektu poprzez szkolenia. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2021r.

ADRES PORTALU: www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.