zyczenia den 2021

Grant z PSE LZS Magnuszew www

logo granty ppgr

Wójt Gminy Magnuszew zaprasza do udziału w programie ,,Granty PPGR”, który ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Otrzymane dofinansowane Gmina będzie mogła przeznaczyć na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym programowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Podstawą do ubiegania się przez Gminę Magnuszew o środki finansowe na ten cel jest złożenie oświadczeń przez:

- uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność bądź
- rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.

Oświadczenia mogą składać w/w osoby zamieszkujące miejscowość Trzebień, w której funkcjonował niegdyś zlikwidowany PGR będące krewnymi w linii prostej osób, które pracowały w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości Trzebień (krewni w linii prostej to rodzice, dziadkowie pradziadkowie/opiekunowi prawni).


W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR należy dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Oświadczenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2021 r. Urzędzie Gminy w Magnuszewie pok. nr 14 (I piętro).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 621-70-25 wew. 208.

 

 Wzory dokumetów [ ZIP ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 7 październik 2021 r. [ PDF ]