20220509 stypendia pomostowe

Wiecej informacji: https://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/ 

Działając na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz.2028) Gmina Magnuszew ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzoną Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.070.1.193A.2019/31 z dnia 24 lutego 2021r.

 

TABELA TARYF

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(podane stawki są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług dostarczania wody

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 13 do24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

1

Grupa 1

Cena dostarczanej wody (zł/m3)

2,74

2,74

2,74

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,33

6,33

6,30

2

Grupa 2

Cena dostarczanej wody (zł/m3)

2,74

2,74

2,74

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,33

6,33

6,30

3

Grupa 3

Cena dostarczanej wody (zł/m3)

2,74

2,74

2,74

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,33

6,33

6,30

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(podane stawki są cenami netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 13 do24 miesiąca obowiązywania nowych taryf

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowych taryf

1

Grupa 1

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

4,90

4,97

5,03

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,57

6,57

6,57

2

Grupa 2

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

8,03

8,14

8,23

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,57

6,57

6,57

3

Grupa 3

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

4,90

4,97

5,03

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

4,92

4,92

4,92

4

Grupa 4

Cena odprowadzonych ścieków (zł/m3)

4,36

4,43

4,48

Stawka opłaty abonamentowej (zł/3 miesiące/odbiorcę)

6,57

6,57

6,57

  • Do cen i stawek określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt 1) i 2) rozporządzenia taryfowego

 

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 29 kwietnia 2022 r. [ PDF ]

20220421 plakatGmina Magnuszew za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje Program " Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.
Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną,
we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2022 r. realizuje Program w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczonej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin.
Usługi opieki wytchnienieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:
- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, lub
- osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
Program " Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 29 376,00 ZŁ
WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 29 376,00 ZŁ