Pismem nr WG-I-0111.2.2023.KJK z dnia 25 kwietnia 2023 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kompletny wniosek Rady Gminy Magnuszew o nadanie statusu miejscowości Magnuszew. Przedmiotowe pismo zawiera obszerną opinię Wojewody Mazowieckiego w sprawie, w tym cyt. „Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku przychylam się do jego treści i podzielam argumenty Rady Gminy Magnuszew przemawiające za nadaniem tej miejscowości statusu miasta. Biorąc pod uwagę przede wszystkim wolę społeczności lokalnej zamieszkującej miejscowość Magnuszew, a także fakt, że podjęte w przedmiotowej sprawie uchwały są zgodne z prawem i nie będą w stosunku do nich podejmowane działania w trybie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego stwierdzam, iż zostały spełnione wymagania formalne określone w przywołanym na wstępie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. i opiniuje pozytywnie niniejszy wniosek.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż Gmina Magnuszew otrzymała dodatkowe środki finansowe na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023.
W związku z powyższym, wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję przyznającą stypendium szkolne za okres 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. mogą wystąpić do organu o zmianę wydanej decyzji
i wnioskować o przyznanie stypendium na kolejne miesiące roku szkolnego 2022/2023.
Osoby zainteresowane zmianą decyzji, proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, parter, pokój nr 14.

Z uwagi na pilność sprawy prosimy o zgłaszanie się do dnia 12.05.2023 r.

czytelnictwo 2 0

Miło nam poinformować, iż Gmina Magnuszew po raz kolejny otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki pozyskanemu wsparciu dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Chmielewie, Rozniszewie, Przydworzycach i Mniszewie zakupione zostaną nowości wydawnicze dostosowane do ich wieku. Dodatkowo księgozbiory w Szkole Podstawowej w Chmielewie oraz Szkole Podstawowej w Magnuszewie wzbogacą się o nowości wydawnicze w szczególności książki historyczne w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz brakujące lektury. Zakupione zostaną także niezbędne elementy wyposażenia. Celem realizowanego programu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów przez promocję czytelnictwa. We wszystkich placówkach zorganizowane zostaną również akcje popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Koszt całości zadania to 28 750,00 zł, z czego pozyskana dotacja to kwota 23 000,00 zł, zaś kwota 5 750,00 zł to środki własne gminy.

poznaj polske 2023

Informujemy, iż Gmina Magnuszew otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" będącego częścią Polskiego Ładu. Pierwszeństwo w aplikowaniu o środki w tegorocznej edycji programu miały placówki, które nie skorzystały z dofinansowania w latach ubiegłych, dlatego wsparciem z terenu naszej gminy objęto jedynie Szkołę Podstawową w Rozniszewie.

W ramach realizowanego zadania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rozniszewie zostaną zorganizowane wycieczki mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Planowany koszt całości zadania to 37 445,00 zł z których otrzymana dotacja to 25 000,00 zł, zaś kwota 12 445,00 zł to wkład własny, który zostanie wniesiony przez rodziców uczniów uczestniczących w wycieczkach.