Uprzejmie przypominam, że właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji  sanitarnej z przyczyn technicznych niezależnych od właściciela mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W myśl art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519), każdy właściciel ma obowiązek podpisania umowy
z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Magnuszew.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 jak wyżej skutkuje sankcjami karnymi.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z naruszeniem przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na trzy miesiące.

Fakt wykonania obowiązku opróżnienia zbiornika z nieczystości ciekłych musi być udokumentowany rachunkiem albo fakturą , wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować postępowaniem administracyjnym o charakterze finansowym.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi sprawuje Wójt Gminy Magnuszew.

Podmioty posiadające zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Magnuszew:

  1. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka, zgłoszenia należy dokonywać dzwoniąc na numer telefonu 48 667 25 96
  2. Usługi Cholewa Ryszard, Kolonia Rozniszew 31, 26-910 Magnuszew, zgłoszenia należy dokonywać dzwoniąc na numer 660 743 293
  3. WC SERWIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, zgłoszenia należy dokonywać dzwoniąc na numer 801 133 088
  4. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, zgłoszenia należy dokonywać dzwoniąc na numer telefonu 48 848 84 88