Pismem nr WG-I-0111.2.2023.KJK z dnia 25 kwietnia 2023 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kompletny wniosek Rady Gminy Magnuszew o nadanie statusu miejscowości Magnuszew. Przedmiotowe pismo zawiera obszerną opinię Wojewody Mazowieckiego w sprawie, w tym cyt. „Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku przychylam się do jego treści i podzielam argumenty Rady Gminy Magnuszew przemawiające za nadaniem tej miejscowości statusu miasta. Biorąc pod uwagę przede wszystkim wolę społeczności lokalnej zamieszkującej miejscowość Magnuszew, a także fakt, że podjęte w przedmiotowej sprawie uchwały są zgodne z prawem i nie będą w stosunku do nich podejmowane działania w trybie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego stwierdzam, iż zostały spełnione wymagania formalne określone w przywołanym na wstępie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. i opiniuje pozytywnie niniejszy wniosek.”