Przedkładam do konsultacji projekt Uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa, ustalając nowe brzmienie treści § 5 ust. 3
,, 3. Kadencja organów jednostek pomocniczych trwa 5 lat”.
w miejsce dotychczasowego
„3. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej trwa 4 lata, licząc od daty ich wyboru.”
Proszę o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu Uchwały w terminie od dnia 16.02.2023 r. do dnia 27.02.2023 r. do godz. 14.00 – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.
Projekt Uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa [ PDF ]