Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosku:

Wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się (zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.):

 • do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miejsce składania wniosku:

Wniosek o stypendium szkolne uprawniony składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew, parter, pokój nr 14.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 1296) dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). 

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególnością gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • ciężka lub długotrwała choroba,

 • wielodzietność,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • gdy rodzina jest niepełna.

 Podstawa wypłaty stypendium szkolnego:

Realizacja stypendium szkolnego przyznanego jako zwrot poniesionych kosztów edukacyjnych następuje po przedłożeniu przez uprawnionego dowodów poniesionych kosztów edukacyjnych:

 • faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę,

 • oświadczenia nauczyciela lub wychowawcy w przypadku uczestnictwa stypendysty

  w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę. Jeżeli wycieczka trwa dłużej niż jeden dzień prosimy o informację w jaki sposób przyczyniła się do edukacji. Oświadczenie musi zawierać pieczątkę szkoły, datę i miejsce wycieczki oraz podpis wychowawcy z adnotacją, iż w/w kwota została przez rodzica faktycznie uiszczona.

 • Umowy kupna-sprzedaży: tylko w przypadku zakupu podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 Przykładowe wydatki kwalifikowane do rozliczenia w ramach stypendium szkolnego

1. Książki :

 • podręczniki szkolne (na rok szkolny 2022/2023)
 • lektury szkolne,

2. Pomoce dydaktyczne (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, prasa edukacyjna, tablice matematyczne, globusy itp.)

3. Artykuły szkolne (np. zeszyty, piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina)

4. Tornister (plecak szkolny), lub torba szkolna

5. Obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 4 pary na rok szkolny)

 • adidasy (1 sztuka na półrocze)
 • obuwie lekkie typu tenisówki, trampki, halówki (1 sztuka na półrocze)

6. Strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego:

 • dresy, lub bluza i spodnie sportowe (1 sztuka na półrocze),
 • getry, spodenki gimnastyczne
 • koszulki sportowe (gimnastyczne)

7. Komputer, oprogramowanie, części do komputera

8. Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego.

9. Biurko, krzesło do biurka, lampka do biurka.

10. W zależności od profilu szkoły wymagana odzież oraz inne artykuły i przybory niezbędne do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

11. Przybory do nauki zawodu: (jeżeli jest to szkoła profilowana)

12. Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych)

13. Koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, korepetycje

14. Grupowe wyjścia do teatru, kina, wycieczki szkolne, zielona szkoła itp.

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, należy napisać oświadczenie (wydaje nauczyciel lub wychowawca) z podaniem daty i miejsca wycieczki.

Jeżeli wycieczka trwała dłużej niż jeden dzień istotne jest, aby w oświadczeniu zawarta była informacja w jaki sposób przyczyniła się do edukacji. Oświadczenie musi zawierać pieczątkę szkoły i podpis wychowawcy z adnotacją iż w/w kwota zastała przez rodzica faktycznie uiszczona.)

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna– sprzedaży.

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów Istotne jest także by np. plecak i inne art. miały adnotacje „szkolne” , natomiast obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze sklep może zrobić pisemnie adnotację na odwrocie faktury, iż zakupiony towar jest np. odzieżą sportową itp., poświadczając to podpisem i pieczątką sklepu pod adnotacją.

 

Pouczenie:

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium; dotyczy to również pełnoletniego ucznia. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (zgodnie z art. 90 o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego 2022 [ ODT ] [ PDF ]

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - należy podpisać i dołączyć do wniosku [ DOC ] [ PDF ]

Wzór zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia [ ODT ] [ PDF ]

 

Uchwała Nr XLIX/298/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew