Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 14.01.2022 r. do dnia 24.01.2022 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.