Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 [ PDF ].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 9.12.2020 r. do dnia 18.12.2020 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.