Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Informacja - 24 grudnia - dzień wolny

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 10 grudnia 2018 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Magnuszewie:

- dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy, zaś

- dzień 29 grudnia 2018 r. (sobota) jest dniem pracy w godz. 7.30 – 17.00.

Dnia 24 grudnia 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego pełnić będzie dyżur pod telefonem nr 603 486 786.

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 13 grudnia 2018 r. [ PDF ]

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W związku z poniższym ogłoszeniem informuję, że w dniu 11 grudnia br. w godz. od 9.00 do 12.00 Urząd Gminy funkcjonować będzie w ograniczonym zakresie (z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej).

 

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

Konsultacje rocznego Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 [PDF].

Proszę o zgłaszanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu Programu w terminie od dnia 03.12.2018 r. do dnia 11.12.2018 r. – ustnie, bądź pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy.

Przetarg (aukcja) na sprzedaż Autobusu oraz Samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza pisemny przetarg (aukcję) na sprzedaż

I.

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                            - AUTOBUS

1.2. marka                                           -  Autosan

1.3.model pojazdu                              - H9-21

1.4.nr rej. poj.                                     – WKZ V305

1.5.rok produkcji                                 - 2001

1.6.przebieg                                         - 453855 km

1.7. nr nadwozia                              - SUASW3AAP1S021972

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)

Wadium 1500zł.

II. dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                            - Samochód pożarniczy

1.2. marka                                           -  Jelcz

1.3.model pojazdu                              -  325

1.4.nr rej. poj.                                     – WKZ V280

1.5.rok produkcji                                 - 1985

1.6.przebieg                                         - 4788km

1.7.  pojemność beczki                        - 6500 litrów

1.8. numer podwozia                           -  00116

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł)

Wadium 2750zł.

Pojazdy można oglądać od dnia 13-14.12.2018r w godzinach pracy Urzędu Gminy na bazie przy ulicy Partyzantów

Osoba do kontaktu w zakresie udostępniania  przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Andrzej Nazorek ( przed przyjazdem wskazany kontakt tel.48 6217002 w.214).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17.12.2018r. na konto Urzędu (BS Piaseczno  06 8002 0004 0100 2033 2001 0008) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu) oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem  „Oferta na zakup samochodu ( określić którego).”

Oferta winna zawierać: formularz ofertowy podpisany czytelnie przez upoważnioną osobę, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO. Ofertę złożyć do dnia 18.12.2018r godz.10:00 w Urzędzie Gminy Magnuszew, ul.Saperów 24, pok. Nr 8 (sekretariat).

 

Osoba do kontaktu w zakresie udostępniania  przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Andrzej Nazorek ( przed przyjazdem wskazany kontakt) tel.48 6217002 w.214.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 18.12.2018 r. o godz. 11:00,

Przetarg uważa się za ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje min. 1% postąpienia.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia  się od zawarcia umowy, ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wypłacone wadium), przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży, oraz pokrycia kosztów związanych z opłatą skarbową w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia komisyjnego otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczynę oraz wycofania pojazdu wystawionego do przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Magnuszew  (tel.  48 621 71 05) lub na stronie internetowej gminy www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Magnuszew.dn.30.11.2018

załączniki:

- dokumentacja :

Autobus Autosan – autobus.zip

Samochód pożarniczy - samochod_p.poz.zip

- oferta  wraz z umową – wzor_oferty_oraz_umowa_w_przetargu_na_sprzedaz_pojazdow.docx

- informacja RODO - informacja_rodo.pdf

II Sesja Rady Gminy Magnuszew [Retransmisja]

II Sesja Rady Gminy Magnuszew, VIII Kadencji [26.11.2018]


Dim lights

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew

UCHWAŁA Nr VIII/6/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Magnuszew