Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

GOPS - Ogłoszenie - Karta Dużej Rodziny

OGŁOSZENIE


Dnia 16 marca 2014 r. weszła w życie Uchwała Nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. 2014 poz.430).
W związku z tym informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Karta przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje, co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia (w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej), bez ograniczeń wiekowych w przypadku legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - nieznacznie od dochodów. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Karta Dużej Rodziny upoważnia do zniżek, które oferowane są przez instytucje państwowe, jak i prywatne. Informacja o miejscach i wysokości zniżek jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew: www.magnuszew.pl oraz w siedzibie Ośrodka.
Do wniosku okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.Załączniki:
- Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (PDF)

- Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku (PDF)

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.
Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są również dzieci, które pomagają rodzicom w pracy lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub świadkami tych wypadków jest często najbliższa rodzina lub sąsiedzi.

  • Zwracamy więc uwagę na przestrzeganie podstawowych przepisów BHP. Zwłaszcza, że często rolnicy sprowadzają na siebie i innych zagrożenie przez świadome ich ignorowanie, a także przez nadmierny pośpiech, brawurę i niedbalstwo a bywa także, że i alkohol.  Raz jeszcze uczulamy Państwa, że bagatelizowanie nawet niewielkich jakby się wydawało zagrożeń kończy się niestety bardzo często rozległymi ranami, kalectwem a w najgorszym przypadku śmiercią.
  • Nasi inspektorzy KRUS w ubiegłym roku wizytowali gospodarstwa rolne podczas wykonywania prac w okresie żniw. Zwracali uwagę na to, co może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia, gdy pracom towarzyszy pośpiech z uwagi na krótki okres ,,dobrej" pogody.  Wiele wypadków w tym okresie wynika z przyczyn technicznych, takich jak brak osłon na elementy i podzespoły ruchome oraz wirujące części maszyn (zwłaszcza osłon na wałach przegubowo-teleskopowych) jak również operowanie kończynami w strefie bezpośredniego zagrożenia pochwyceniem. Skutkuje to utratą rąk, dłoni, palców, a nawet nóg.
  • Przed wyjazdem w pole należy też odpowiednio wcześnie zabezpieczyć węzły tarcia przekładni łańcuchowych, pasowych, sprawdzić osprzęt elektryczny, stan silnika.  Nie wolno również zapominać o odpowiednim smarowaniu wszystkich części ruchomych maszyn (łożysk, łańcuchów, przekładni zębatych, prowadnic i mechanizmów zębatkowych). Konieczna jest także wymiana lub uzupełnienie oleju występującego w skrzyniach przekładniowych i układach hydraulicznych.
  • Zawsze należy pamiętać, żeby nie przebywać między ciągnikiem a maszyną z nim współpracującą w czasie, gdy jest włączony silnik. Do prac polowych i transportowych nie wolno używać niesprawnego techniczne sprzętu, a także stawać na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn oraz ciągników w czasie ich pracy.
  • W przypadku awarii nie wolno w szczególności oczyszczać maszyny z jakichkolwiek zatorów zanim nie nastąpi wyłączenie silnika i całkowite zatrzymanie mechanizmów tnących! Nie wolno też przewozić pasażerów w kombajnie jeżeli maszyna nie jest wyposażona w dodatkowe siedziska.
  • Zwracamy uwagę, aby przyczepy wykorzystywane do przewozu ładunków (np.kostek słomy, zboża) powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie podwyższenia burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie, gdyż najczęściej w gospodarstwach dochodzi właśnie do upadków.
  • Jeżeli na polu na którym przyjdzie nam pracować usytuowane są linie wysokiego napięcia, należy bezwzględnie zachować ostrożność podczas przejazdu pod nimi.


Drodzy rolnicy, apelujemy! Spójrzcie krytycznie na dotychczasowy sposób wykonywania przez siebie pracy i w miarę możliwości niwelujcie zagrożenia występujące w Waszych gospodarstwach rolnych. To często niewiele, albo nic nie kosztuje a pozwoli Wam i Waszym rodzinom uniknąć wypadku.

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.


PT KRUS KOZIENICE

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

Gmina Magnuszew rozpoczęła realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

Gmina Magnuszew informuję, iż Lista rankingowa Beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” została zatwierdzona przez Wójta Gminy Magnuszew.

LISTA RANKINGOWA (PDF)

Informację na temat zakwalifikowania się do projektu można uzyskać również pod nr tel. 48 6217085 wew. 212.

Regulamin rekrutacji (PDF)

Zał. nr 1: Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF)
Zał. nr 2: Formularz zgłoszeniowy (PDF)
Zał. nr 3: Oświadczenie (PDF)
Zał. nr 4: Opinia o udzielonych stypendiach (PDF)
Zał. nr 5: Zaświadczenie z GOPS (PDF)
Zał. nr 6: Zaświadczenie z GOPS (PDF)
Zał. nr 7: Oświadczenie o wysokości dochodów (PDF)
Zał. nr 8: Zaświadczenie ze szkoły (PDF)
Zał. nr 9: oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci (PDF)
Zał. nr 10: oświadczenie (PDF)

Festyn 2014

POKL - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenia

POKL - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - szkolenia (PDF)

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przydworzycach

ZARZĄDZENIE NR 19/2014
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 6 maja 2014 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przydworzycach.