Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 02.08.2011 Nr 25/2011

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Magnuszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację

zadań z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2011 rok.

 

I. Warunki ubiegania się o dotację.

O dotację na zadania w zakresie rozwoju sportu z budżetu gminy mogą ubiegać się kluby

sportowe, które:

- działają na obszarze Gminy Magnuszew,

- nie działają w celu osiągnięcia zysku,

- realizujące cel publiczny jakim jest wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz tytuły kosztów

na które może być przeznaczona dotacja.

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu w II półroczu wynosi: 9.000 zł,

(słownie: dziewięć tysięcy złotych)

2. Dotacje zostaną wypłacone w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet

poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków.

3. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie

wydatków z tytułu:

realizacji programów szkolenia sportowego,

zakup sprzętu sportowego,

pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,,

pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

III. Termin i miejsce składania wniosków:

1. Termin składania wniosków o dotację upływa 16 sierpnia 2011 roku o godz. 15-tej.

2. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przedstawia swoją ofertę na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr

VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.

3. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy – pok. nr 7, na stronie internetowej:

www.magnuszew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie

następujących dokumentów:

aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

aktualnie posiadane ważne licencje,

statut.

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z

dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy

Magnuszew lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków:

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji podejmuje Wójt Gminy Magnuszew po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez specjalną Komisję.

2. Decyzja Wójta Gminy Magnuszew jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.

 

4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się do publicznej wiadomości.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 48 6217105 w. 218.

 

Dokumenty do pobrania:

- uchwała Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew,

- uchwała nr VI/92/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwała Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew,

- wniosek

- Zarządzenie Nr 25/2011

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu

Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe".

Ogłoszenie

Bezpieczny zbiór zielonek i żniwa - KRUS

Bezpieczny zbiór zielonek i żniwa - KRUS

Obsługa wielu typów narzędzi i maszyn wiąże się z dużymi zagrożeniami wypadkowymi. Zdjęte na czas naprawy czy przeglądów osłony wszelkich przekładni pasowoklinowych, łańcuchowych oraz wałów przegubowo-teleskopowych muszą być założone przed rozpoczęciem eksploatacji. Aby bezpiecznie użytkować maszyny stosowane podczas letnich prac polowych, trzeba pamiętać o dużym zagrożeniu wypadkowym wiążącym się
z niewłaściwą obsługą tych maszyn. Szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze:

  • sieczkarni zbierających i kosiarek rotacyjnych ze względu na możliwość oderwania się noża lub bijaka bądź odrzucenia kamienia i rażenia nimi osób przebywających w pobliżu. Ostre krawędzie noży zespołów tnących nożycowych, rotacyjnych oraz bębnów rozdrabniających grożą poważnymi okaleczeniami.
  • przetrząsaczo-zgrabiarek, podbieraczy palcowych itp. elementy sprężyste tych maszyn podczas ostrzenia lub prostowania mogą łatwo pęknąć i okaleczyć osobę wykonującą tę czynność.

Informator KRUS

Dobry Klimat dla Powiatów

Dobry Klimat dla Powiatów – to nazwa partnerskiego projektu, którego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Drugim elementem projektu jest poszukiwanie w powiatach rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki oraz obniżenia kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu.


więcej informacji

Spis Kontrolny 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277),
w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

więcej informacji

Lato 2011 z GBP-CK w Magnuszewie

szczegóły na plakacie

Konkurs "Perły Mazowsza"

szczegóły na plakacie