Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE - Wójta Gminy Magnuszew

Magnuszew, dnia 15.11.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Magnuszew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2/2012

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew, obejmującej obszar działek nr ew. 19,20 i części działek nr ew. 1/1 i 2

w obrębie Anielin – Kępa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr V/216/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Zmiany Nr 2/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującej obszar działek nr ew. 19, 20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin – Kępa w gminie Magnuszew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.11.2012 do 06.12.2012 r. do w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie, 26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem projektu Zmiany Nr 2/2012 Studium jest wyznaczenie na obszarze objętym zmianą studium strefy określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Magnuszew jako tereny pod zabudowę usługową – zabudowa projektowana ujęta w planie gminy.  Ustalenia studium dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej, pozostałe ustalenia studium oraz oznaczenia graficzne nie ulegają zmianom.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 2/2012 Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.12.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 40, art. 41 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Nr 2/2012 Studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Magnuszew na adres Urzędu Gminy Magnuszew, albo ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 11.12.2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Magnuszew.

 

Wójt Gminy Magnuszew

Zapytanie ofertowe - GOPS - kamera HD

Zapytanie ofertowe pod adresem: http://magnuszew.pl/download/ogloszenia/zo_gops_kam_hd2.pdf

Zapytanie ofertowe - unieważnienie

Unieważnienie zapytania ofertowego pod adresem: http://magnuszew.pl/download/ogloszenia/uniewaznienie_zo13112012.pdf

Zapytanie ofertowe - GOPS

Zapytanie ofertowe pod adresem: http://magnuszew.pl/download/ogloszenia/2012_gops_zapytanie_ofertowe.pdf

Zapytanie ofertowe - kamera HD - GOPS

Dożynki Gminne 2012