Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Wykaz - dotacja sport 2013

podmiotów którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu konkursu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Magnuszew

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MAGNUSZEW NR 4/2013


ZARZĄDZENIE NR 4/2013
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 19 lutego 2013 roku


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Magnuszew na realizację zadań w zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Magnuszew na 2013 rok.

Wieczornica 2013

 

Krus Kozienice - Bezpieczna obsługa zwierząt

 

Bezpieczna obsługa zwierząt

 

Liczba wypadków przy obsłudze zwierząt gospodarskich jest ciągle duża.

Występujące przyczyny wypadków przy pracy ze zwierzętami to najczęściej:

- zły stan pomieszczeń inwentarskich /ciasnota, nieprawidłowe usytuowanie żłobów i koryt/,

- stosowane technologie chowu / np. wypas na uwięzi/,

- nieliczenie sie z możliwą agresją zwierząt, szczególnie rozpłodników, zwierząt w okresie rui, karmienia potomstwa i sytuacji stresowych,

- powierzanie obsługi, przepędzania, pomocy przy załadunku - osobom starszym, niepełnosprawnym, a nawet dzieciom.

 

Obsługa zwierząt gospodarskich i kontakt z nimi mogą być bezpieczne, jeśli stosuje się kilka ważnych zasad

 

1. Umiejętna obsługa

Osoba zajmująca się zwierzętami oprócz wiedzy i umiejętności, powinna posiadać odpowiednie cechy charakteru, takie jak: cierpliwość i opanowanie. Strach lub agresję człowieka, zwierzęta natychmiast wyczują i wtedy mogą być niebezpieczne.

 

2. Dobre warunki bytowania

Pomieszczenia inwentarskie muszą być na tyle duże, aby zapewniały zwierzętom wygodny wypoczynek i swobodny dostęp do paszy i wody. Przestronne wnętrze powinno też umożliwiać ludziom wygodną obsługę zwierząt. Należy także wyznaczyć odpowiednio duże miejsce na wybiegi dla zwierząt.3. Sygnalizuj zwierzęciu swą obecność

Aby nie spłoszyć zwierząt trzeba mówić do nich spokojnym, cichym głosem. W trakcie obsługi należy sygnalizować im swoją obecność głosem lub przez dotyk. Pamiętajmy, żeby pod żadnym pozorem nie podchodzić do dużych zwierząt od strony zadu bez uprzedniego zasygnalizowania im tego. Gdy chcemy stanąć za zwierzęciem, trzeba przeciągać dłonią wzdłuż jego boku, od szyi do zadu.4. Utrzymuj czystość w pomieszczeniach

Każdego roku, na wiosnę i na jesieni wszystkie pomieszczenia, w których przetrzymywane są zwierzęta należy dokładnie posprzątać oraz wybielić świeżo gaszonym wapnem. Dwa razy w roku, trzeba też starannie uprzątnąć wszystkie miejsca przebywania i wybiegi dla zwierząt. Należy pamiętać o systematycznym zwalczaniu gryzoni i owadów.5. Bezpieczne budynki

Podłoże w budynkach należy utwardzić, tak żeby było odporne na nasiąkanie wodą nieczystościami. Podłoga nie może mieć dziur, pęknięć lub wystających przedmiotów (bolce, druty). W budynkach musi panować porządek. W budynkach inwentarskich nie może być progów, a drzwi i wrota wjazdowe powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem się. Wszystkie narzędzia, szczególnie ostre należy przechowywać osobno, nie pozostawiać ich w przejściach i korytarzach.6. Bezpieczne przepędzanie zwierząt

Do prowadzenia zwierząt należy używać linek, łańcuchów lub powrozów. Nigdy jednak nie można owijać ich wokół dłoni, ponieważ jeśli zwierzę się spłoszy, szarpnie i spowoduje uraz. Buhaja powyżej 12.miesiąca życia powinno prowadzić się na drążku o długości 1,4 m wpiętym w kółko nosowe. Przepędzania zwierząt nie wolno powierzać dzieciom.7. Dbaj o higienę osobistą

Pamiętajmy, by zawsze przed i po pracy dokładnie umyć ręce ciepła wodą z mydłem. To samo róbmy każdorazowo przed jedzeniem, piciem. Nigdy nie używajmy do celów spożywczych naczyń, które kiedykolwiek były użyte do karmienia zwierząt. Nie dotykajmy ust i oczu niemytymi rękami. Gdy zastosujemy te zasady, obniżymy ryzyko zarażenia się wieloma chorobami odzwierzęcymi.

Źródło: Praca rolnika - dobre praktyki

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu bezwypadkowej pracy. Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.

Jest to obowiązek wynikający z art. 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 z późniejszymi zmianami/.

Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba w dowolny sposób:

  • osobiście,

  • telefonicznie,

  • na piśmie,

  • pocztą elektroniczną.

 

PT KRUS Kozienice

Ogłoszenie Wójta Gminy Magnuszew

 

OGŁOSZENIE - Wójta Gminy Magnuszew

Magnuszew, dnia 15.11.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Magnuszew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2/2012

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Magnuszew, obejmującej obszar działek nr ew. 19,20 i części działek nr ew. 1/1 i 2

w obrębie Anielin – Kępa

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr V/216/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Zmiany Nr 2/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującej obszar działek nr ew. 19, 20 i części działek nr ew. 1/1 i 2 w obrębie Anielin – Kępa w gminie Magnuszew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.11.2012 do 06.12.2012 r. do w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie, 26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem projektu Zmiany Nr 2/2012 Studium jest wyznaczenie na obszarze objętym zmianą studium strefy określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Magnuszew jako tereny pod zabudowę usługową – zabudowa projektowana ujęta w planie gminy.  Ustalenia studium dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej, pozostałe ustalenia studium oraz oznaczenia graficzne nie ulegają zmianom.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 2/2012 Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.12.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, art. 40, art. 41 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Nr 2/2012 Studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Magnuszew na adres Urzędu Gminy Magnuszew, albo ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 11.12.2012r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Magnuszew.

 

Wójt Gminy Magnuszew

Zapytanie ofertowe - GOPS - kamera HD

Zapytanie ofertowe pod adresem: http://magnuszew.pl/download/ogloszenia/zo_gops_kam_hd2.pdf