Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Przetarg (aukcja) na sprzedaż Autobusu oraz Samochodu pożarniczego

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Przetarg (aukcja) na sprzedaż Autobusu oraz Samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Magnuszew

ogłasza pisemny przetarg (aukcję) na sprzedaż

I.

dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                            - AUTOBUS

1.2. marka                                           -  Autosan

1.3.model pojazdu                              - H9-21

1.4.nr rej. poj.                                     – WKZ V305

1.5.rok produkcji                                 - 2001

1.6.przebieg                                         - 453855 km

1.7. nr nadwozia                              - SUASW3AAP1S021972

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł)

Wadium 1500zł.

II. dane identyfikacyjne pojazdu:

1.1.Rodzaj pojazdu:                            - Samochód pożarniczy

1.2. marka                                           -  Jelcz

1.3.model pojazdu                              -  325

1.4.nr rej. poj.                                     – WKZ V280

1.5.rok produkcji                                 - 1985

1.6.przebieg                                         - 4788km

1.7.  pojemność beczki                        - 6500 litrów

1.8. numer podwozia                           -  00116

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł)

Wadium 2750zł.

Pojazdy można oglądać od dnia 13-14.12.2018r w godzinach pracy Urzędu Gminy na bazie przy ulicy Partyzantów

Osoba do kontaktu w zakresie udostępniania  przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Andrzej Nazorek ( przed przyjazdem wskazany kontakt tel.48 6217002 w.214).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 17.12.2018r. na konto Urzędu (BS Piaseczno  06 8002 0004 0100 2033 2001 0008) (za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku przez Organizatora przetargu) oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem  „Oferta na zakup samochodu ( określić którego).”

Oferta winna zawierać: formularz ofertowy podpisany czytelnie przez upoważnioną osobę, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO. Ofertę złożyć do dnia 18.12.2018r godz.10:00 w Urzędzie Gminy Magnuszew, ul.Saperów 24, pok. Nr 8 (sekretariat).

 

Osoba do kontaktu w zakresie udostępniania  przedmiotu przetargu do oględzin oraz sprawności technicznej pojazdu jest Andrzej Nazorek ( przed przyjazdem wskazany kontakt) tel.48 6217002 w.214.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 w dniu 18.12.2018 r. o godz. 11:00,

Przetarg uważa się za ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje min. 1% postąpienia.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia  się od zawarcia umowy, ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wypłacone wadium), przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży, oraz pokrycia kosztów związanych z opłatą skarbową w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia komisyjnego otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczynę oraz wycofania pojazdu wystawionego do przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Magnuszew  (tel.  48 621 71 05) lub na stronie internetowej gminy www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Magnuszew.dn.30.11.2018

załączniki:

- dokumentacja :

Autobus Autosan – autobus.zip

Samochód pożarniczy - samochod_p.poz.zip

- oferta  wraz z umową – wzor_oferty_oraz_umowa_w_przetargu_na_sprzedaz_pojazdow.docx

- informacja RODO - informacja_rodo.pdf