Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew.

 

Podstawa prawna:

  1. 1. art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487, z 2017r. poz. 2439 i 2245, z 2018r. poz. 310 i 650),
  2. 2. Uchwała Nr VII/113/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wójt Gminy Magnuszew przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugmagnuszew.bip.org.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.magnuszew.pl) i tablicy ogłoszeń.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.06.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6.07.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można wnieść w formie:

- pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:

Gmina Magnuszew

ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

 

- elektronicznej na adres:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ESP: /ewm4052jay/SkrytkaESP

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych Gminy, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Magnuszew dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Magnuszew, ma charakter opiniodawczy.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem [PDF]